Соборний район. ДНЗ № 288
 


Навчальний процес

 

До уваги батьків! Особливості роботи ДНЗ в умовах карантину

 

 

 

 

 

 

 

В нашому садочку діти дуже люблять малювати! 

 

Де гра – там радість!

 

Трудове виховання відбувається в цікавій, ігровій формі!

 

Знайомство з професіями - через ігрову діяльність

 

Особлива увага – пізнавальному розвитку дошкільників.

Всі педагоги нашого садочку – творчі люди.

Творчі педагоги – творчі вихованці!

 

 

 

Найбільша увага при проведенні занять – збереження та покращення

здоров’я дітей!

 

Всебічний розвиток дошкільнят – це фундамент могутності країни!

 

Вивчаємо правила поводження в природі!

 

Кожна пора року чудова!

 

Змалку творимо дива!

 

Які чудові прикраси!

 

Нормативнi показники сприймання, розумiння та вiдтворення лiтературних і фольклорних творів дитиною раннього вiкy:

Ø    виявляє iнтepec до книги, слухання та читання, розглядання iлюстрацiй;

Ø    впiзнає, емоцiйно позитивно реагує на змiст знайомих твоpiв укpaїнcькoгo фольклору;

Ø    виразно розповiдає напам'ять 2-3 забавлянки, потiшки, пiсеньки за допомогою дорослого;

Ø    емоцiйно сприймає, розумiє змiст народних казок, коротких оповідань, доступних за віком, виявляє, інтерес до слухання; при повторному читаннi повторює oкpeмi фрази, вiдтворює звуконаслiдувальнi дiї, намагається "пiдказувати" текст дорослому, бере участь у його промовляннi;

Ø    впiзнає знайомих персонажiв у книжках та на iлюстрацiях, супроводжує розглядання поясненнями, що складаються з окремих слiв або речень;

Ø    умiє вiдповiдати на запитання за змiстом твopiв словами, короткими реченнями;

Ø    знає 2-3 вiршi, за допомогою дорослого розігрує уривки знайомих вiршiв, казок.

 

Нормативні показники літературно-художнього розвитку

молодшого дошкiльника:

Ø    обiзнаний з малими формами укpaїнcькогo фольклору, розрiзняє за жанрами, знає напам'ять i доречно застосовує загадки, лiчилки, мирилки, потiшки, забавлянки (не менше 2-3 тeкcтiв);

Ø    уважно, емоцiйно сприймає казки та оповiдання, особливо зацiкавлено слухає знайомi казки, знає назву твору, називає найбiльш вiдомих письменників та поетiв;

Ø    розумiє тему та змiст казки, оповiдання, усвідомлює зв'язок назви зi змiстом, вміє  видiлити головне, дiйових осiб, їхнi дiї та стосунки, засвоює послiдовність дiй;

Ø    легко впiзнає персонажiв казки на iлюстрацiях, розповiдає про них, передає враження, переживання вiд сприйнятого у власних малюнках, iгpax, рухах;

Ø    бере активну участь у художнiй комунiкацii: вiдповiдає на запитання за змiстом твору, висловлює свої враження, да є первинну самостiйну оцiнку характеpiв та вчинкiв repoїв;

Ø    виявляє iнтepec до поетичних твоpiв, особливо до тих, якi характеризуються мелодiйнiстю,

ритмiчнiстю, чiткою римою; розумiє змiст поетичного твору, помiчає oкpeмi образнi слова та вирази, передає образний змiст вiрша за допомогою iнтонацiї, читаючи його напам'ять.

    У молодшому дошкiльному віцi ознайомлення з лiтературними та фольклорними творами відбувається на організованих занятях, до яких належать:

- розповiдання, читання казок та оповiдань; виразне читання поезiї та художня бесiда за змiстом; "Слухаю, уявляю, малюю" - комплексне художнє заняття за змiстом поетичного твору, "Казки-розповiданки";

- мовленнєво-творчi лiтературнi iгри, "Живi історії та відверта розмова" - читання та обговорення оповідань, ознайомлення з малими фольклорними формами. Дедалi бiльше часу варто вiдводити ініціативнiй самостiйнiй діяльності дитини: розгляданню книжок, iлюстрацiй;

- декламуванню вiршiв, загадуванню загадок; розповiданню знайомих казок з елементами обiгрування, складанню разом iз дорослим фрагментiв казки, розповіді за мотивами відомогo твору, мовними iграми - складанню лiчилок, дражнилок, закличок, римовок, iнсценуванню улюблених казок, вiршiв, коментованому малюванню за сюжетами лiтературних твоpiв.

 

Нормативні показники лiтературно-художнього

розвитку старшого дошкiльника:

Ø    розвинене художньо-естетичне сприймання лiтературного твору в єдностi змiсту та художньої форми, що виявляється у здатностi дитини вiдчувати образну мову поезiї, казки, в розумiннi теми, iдеї, змiсту твору;

Ø    розвинений поетичний слух - здатнiсть вiдчувати виразнi засоби художнього мовлення, насолоджуватися художнiм словом;

Ø    літературна обізнаність, що виявляється у знаннi творчостi дитячих письменникiв та поетів

української класичної, сучасної та cвiтовoї лiтератури й фольклорних твopiв (народних та авторських казок, оповідань, вiршiв), розумiннi їхніx жанрових, композицiйних, мовних особливостей;

Ø    активна участь у художній комунікації: вмiння пiдтримувати бесiду про змiст, iдею, персонажів твору, передавати cвoї враження. переживання, формулювати оцiнно-етичнi судження, розповiдати вiдомi казки, оповiдання;

Ø    зацікавлене ставлення до мовленнєвотворчої дільності (органiзованої та iнiцiативної), яка

реалiзується в рiзних формах;

Ø    дитина з пошаною ставиться до книги, художньої літератури, має бажання висловлювати свої почуття в образному словi.

    Рекомендованими формами організованого навчання старших дошкільнят можуть бути заняття таких видів: "Слухаємо казку" - розповiдання, читання; "Чарівна музика слова" - художнiй аналiз поетичних твopiв; "Слухаю, уявляю, малюю" - комплексне художнє заняття за змiстом поетичного твору; "Казки-розповідaнки"- мовленнєвотворчi лiтературнi iгри; "Живі iстopії та відвepтa розмова" - читання та обговорення оповідань; лiтературнi вiкторини; "Веселі жарти" - читання та обiгрування жартiв, гуморесок, веселих вiршiв; ознайомлення з малими фольклорними формами; коментоване малювання за сюжетами лiтературних твоpiв.

    Iнiцiативна самостiйна художня дiяльнiсть набуває у старшому дошкiльному вiцi особливого значення: діти нерiдко об'єднуються з друзями, однолiтками для спiльної дiяльності - розглядання книжок, iлюстрацiй; декламування вiршiв, загадування загадок; розповідання знайомої казки з елементами обiгрування, складання казки, розповiдi за мотивами відомого твору; мовленнєвих iгop – складання лiчилок, мирилок, закличок, римовок; iнсценування улюблених казок, вiршiв.

    Оцiнити piвeнь лiтературно-художнього розвитку старшого дошкiльника можна, спiввiднiсши його реальнi досягнення iз нормативними показниками.